афротурист

Навчальна діяльність

Захист курсових робіт    

     Путивльському педагогічному коледжу імені С.В.Руднєва притаманна висока якість освітніх послуг, стабільність організації навчально-виховного процесу,  розвиток наукових досліджень, тісна міжнародна співпраця, обмін досвідом з кращими навчальними закладами І – ІVрівнів акредитації України, високі стандарти соціокультурних та виховних програм.

     Особлива увага в закладі приділяється науково-дослідницькій діяльності студентів – як одному з найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного процесу.

     З метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання,  їх застосування до комплексного вирішення конкретних фахових завдань в коледжі пройшов захист курсових робіт.

     Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента. Однак, неабияку роль відіграє керівник роботи, який здійснює аналіз основних етапів підготовки курсових робіт, їх структури, технічного оформлення.
     Курсові роботи допомогли студентам систематизувати отримані теоретичні знання з вивчених дисциплін, перевірити якість знань, оволодіти первинними навичками сучасних досліджень.

     В ході проведення захисту студенти 4 курсів представили курсові проекти, розкрили зміст питань, що розглядалися, визначили актуальність дослідження, теоретичну базу, мету  і завдання, об’єкт,  предмет дослідження, стисло окреслили висновки за темами. Відповіді на запитання формулювались чітко, аргументовано і переконливо.
     
Захист показав, що наші вихованці здатні самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, вміють збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження.

     Компетентна комісія високо оцінила дослідницькі проекти студентів. Відзначила їх грамотність, ерудованість, високу кваліфікацію. Наші студенти можуть самостійно прийняти вірне рішення, презентувати результати дослідницької діяльності, вміють вести наукову дискусію, обґрунтовувати власну точку зору.

     А у керівників студентських проектів випала слушна нагода проконтролювати вміння студентів правильно організувати свою дослідницьку роботу  та оформити  її результати.

     Пропонуємо фрагмент творчого дослідження курсової роботи студента 4 курсу, групи «Б» Ведмедя Івана (керівник Іващенко Світлана Георгіївна).
 

2.2. Викладачі музичних дисциплін педагогічного коледжу
     Гончарова Галина Вікторівна (09.11.1956р. м. Путивль) – старший викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльська ДМШ по класу фортепіано, Ніжинський державний педагогічний інститут імені Н.В.Гоголя (1974 – 1978рр.) викладач музики та співів. 
 
     1978 – 1981роки – викладач музики та співів Лебединського педагогічного училища. 
     З 1981 року – викладач музики та співів Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     Концертмейстер хору викладачів музики, загальноколеджного хору, вокального тріо.
Гончарова Г.В. - викладач вищої категорії. Має звання - старший викладач. 35 років працює в коледжі  і 23 років очолює предметно-циклову комісію викладачів музики. Робота викладачів секції під її керівництвом спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, Державною програмою «Вчитель», Указами Президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту. Під її керівництвом  предметно-циклова комісія викладачів музики веде активну просвітницьку, навчально-виховну, наукову та методичну діяльність.  Галіна Вікторівна талановитий організатор і керівник. Вона  охоче надає  методичу та практичну  допомогу своїм колегам. Опікується і є наставником молодих викладачів.  У навчально-виховному процесі вона підтримує  види діяльності, які спрямовані на: 
- досягнення оптимальних результатів у розвитку особистості; 
- створення творчої атмосфери серед учасників навчально- виховного процесу; 
- створення індивідуальної системи неперервної роботи із самовдосконалення кожного студента; 
- самовизначення студентів в усіх сферах студентського життя через індивідуальний вибір; 
- утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи критики, творчих дискусій; 
- створення умов для самореалізації особистості  викладача та студента. 
     Маючи великий професійний досвід, педагог проводить змістовні та цікаві заняття, використовуючи різноманітні методи і прийоми. Гончарова Г.В. виробляє в своїх вихованців звичку уважно вслухатися у свою гру, оцінювати звучання інструмента, фіксувати слухом і пам’яттю деталі власного виконання. Викладач  на своїх заняттях уміло активізує пізнавальну активність студентів шляхом самостійного набуття ними  знань. Для розвитку активності, виховання сценічної витримки, самоконтролю, набуття фахових навичок студенти викладача постійно заохочуються до публічних виступів на сцені. Важливим методом роботи над музичним твором   виступає власне його виконання педагогом з початку до кінця або лише фрагмента. Роз’яснюючи історичні та культурні обставини часів створення тієї чи іншої п’єси, особливості  способів виконання в різні історичні часи, музикант-педагог уточнює, який характер звучання й стиль виконання твору слід обрати й засвоїти. Працюючи над окремими фрагментами музичних творів, педагог пропонує дрібнити їх на менші елементи: періоди, речення, фрази, мотиви, інтонації. Аналіз фразування, ритму, штрихів, динаміки, тембру вона  поєднує з вимогою постійного слухового самоконтролю, необхідного для того, щоб привести своє виконання у відповідність з музичним образом і зробити його більш переконливим. Найважливішим у роботі над фразуванням педагог вважає досягнення цілісності музичної думки, виконання музичних фраз «на одному диханні», тобто без невиправданого затримування чи розчленування мелодії . У роботі над фразуванням Г.В. Гончарова прагне досягти поєднання природності й достатньої переконливості.  
     Іващенко Володимир Михайлович (29.07.1952р. м. Виборг Ленінградської обл.) – старший викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, композитор-аматор, керівник оркестру народних інструментів, керівник ансамблю балалаєчників,  автор «Гімну коледжу», багатьох пісень та інструментальних аранжировок.    Освіта: Ніжинське культурно-просвітницьке училище (1967 – 1970рр.), Ніжинський державний педагогічний інститут імені Н.В.Гоголя (1973 – 1977рр.) викладач музики і співів. 
     1970 – 1970 роки – художній керівник будинку культури с. Лемеші Козелецького р-ну Чернігівської області. 
     1971 – 1973 роки – викладач спеціальних дисциплін Ніжинської музичної школи (баян). 
     1977 – 1980 роки – викладач музики і співів Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. 
     1980 – 1985 роки викладач спеціалізації народних інструментів м. Ніжин Культурно-просвітницьке училище. 
З      1985 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     1977 – 2006 – керівник ансамблю баяністів
     З 2007 року – керівник оркестру народних інструментів.
     В супроводі оркестру співали викладачі коледжу Буйко В.О., Снітко Г.В., Бєліков М.В., найкращі студенти – учасники художньої самодіяльності.
     У 2006 році за високий професіоналізм у підготовці студентки викладач музики Іващенко В.М. нагороджений грамотою VІ Всеукраїнського юніорського конкурсу інструментально-виконавської майстерності.
     Педагогічну діяльність здавна кваліфікують як творчу. Як і в будь-якому виді творчості, в ній своєрідно поєднуються нормативні (що випливають із встановлених законів, правил) і евристичні (створені під час власного пошуку) елементи. В роботі цього  викладача творчість займає чималу частку. Усвідомлення необхідності свого розвитку, розвитку педагогічних здібностей і професійно необхідних особистих якостей для самореалізації та процесу професійного зростання студентів, зробило діяльність цього викладача творчо спрямованою. Керуючи груповим хором і не знаходячи необхідного репертуару,   педагог надихав власним прикладом студентів створювати твори  для  свого колективу, надаючи їм професійну допомогу в цьому процесі. Так народились пісні на слова О.Пендюх «Юності роки», «До нас прийшла весна», «Люблю та чекаю». Захоплюючись інструментальним виконавством, педагог створив  ансамбль  балалаєчників, в репертуарі якого  звучать  не тільки народні твори, а представлено мистецтво  Ж.Бізе, А. Хачатуряна.  О.Зацепіна та інших композиторів. Педагогічно піднесені цілі ведуть до емоційного захоплення викладача своєю педагогічною професією, мистецтвом. У результаті педагог отримує відчуття задоволення, насолоди від предмета своєї діяльності, що й робить його педагогічну роботу привабливою для себе і студентів. Творчі емоції будять активність педагога й студентів з якими він працює  й служать стимулятором  навчальної та майбутньої педагогічної діяльності студентів, допомагаючи наситити навчальний процес естетично значущим змістом. Сенс творчої діяльності вимагає від викладача досить високого ступеня активності, здатності керувати, регулювати свою поведінку у відповідності із створеними або спеціально поставленими педагогічними завданнями. Саморегуляція як вольовий прояв особистості розкриває природу і механізм таких професійних рис особистості цього викладача, як ініціативність, самостійність, відповідальність. Іващенко В.М. , як педагог-майстер,  є носієм людської культури в її інтелектуально- естетичному вияві. Духовна, естетична насолода від процесу переживаня своєї діяльності підіймає особистість педагога над дійсністю, дозволяє сприймати навколишній світ з позицій мудрості, краси, людяності і спрямовувати свою творчу енергію на вищу мету – безкорисливий пошук краси, створення нових цінностей культури. Це самовиявлення педагога здійснюється передусім щоденними діями з формування особистісного естетичного образу поведінки, цілеспрямованою роботою з розвитку естетичної та професійної  культури студентів, їх емоційного збагачення, пошуку краси та вдосконалення духовного обличчя молодого покоління майбутніх спеціалістів.
     Трубіцина Тетяна Іванівна (23.12.1956р м.Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, спеціаліст вищої категорії, викладач загальноколеджного хору. Освіта:Путивльська ДМШ (1965 – 1972рр.), Сумське музичне училище (1972 – 1976рр.) викладач сольфеджіо, теорії музики та фортепіано, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка (1982 – 1986рр.) викладач музики. 
     1976 – 1977рр. – викладач Путивльської ДМШ, 
     1977 – 1982рр. – викладач теоретичних дисциплін Кролевецької ДМШ.
     З 1986 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     З 2007 року – керівник загальноколеджного хору.
     За своєю сутністю фаховий ріст викладача навчального закладу є процесом розвитку його педагогічної майстерності. Бо лише майстер, митець може бути справжнім педагогом і вміло використовуватиме технології навчання і виховання  студентів. Поняття «майстер» (за словником В. Даля) зводиться до розуміння такого рівня професіоналізму, коли майстер, будучи обізнаним і впевненим у своїй справі, глибоко знає психологію особистості і той предмет, який викладає, а також способи навчання і виховання. Важливими професійними якостями Тетяни Івановни Трбіціної  є працелюбність, працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї праці тощо. Викладачі і студенти сприймають Тетяну Іванівну як активну, ініціативну і творчу особистість, вимогливу до себе й оточуючих. Вона, орієнтуючись на новітні освітні технології, перестає бути просто носієм інформації,  вона стає майстром, який організовує спільну діяльність зі студентами, спрямовану на формування в них знань, умінь і навичок. Для такої діяльності характерними є відкритість, особистісна спрямованість, мобільність, демократичність. У процесі спільної діяльності поведінка  учасників  навчання визначається педагогічною взаємодією для досягнення поставлених цілей і результатов. І результати, яких досягають студенти цього педагога - високі. Її студенти є дипломантами  Всеукраїнських конкурсів диригентів, хор коледжу є постійним учасником і переможцем  конкурсу «Студентська весна»  Найкращим психолого-педагогічним впливом на студента є особистий приклад викладача, його ерудиція, компетентність у своєму предметі. В особі цього викладача студентів приваблює гармонійне поєднання ідеалів, переконань, принципів, поглядів та захоплень. 
     Снітко Галина В’ячеславівна (29. 07. 1959 р. м.Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, спеціаліст вищої категорії, викладач фортепіано, хору, основ вокалу. Освіта: Путивльська ДМШ (1966 – 1973 рр.) по класу фортепіано. Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя (1976 -1980 рр.)  - викладач музики та співів.
     З 1980 – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     1980 – 2008 роки – керівник загальноколеджного хору
     З 2009 року – керівник ансамблю «Юна країна», в репертуарі якого єстрадні пісні, ретро, український фольклор у сучасній обробці.
     Випустила 3 курсові хори.
     Була учасником жіночого тріо (кер. Умрюхін М.Д., концертмейстер Гончарова Г.В.)
     Народжена у Путивлі, Галіна В'ячеславівна Снітко, не зрадила а ні свому місту, а не  професії свого батька – також викладача музичних дисциплін  Путивльського педагогічного коледжу. Навчаючись у найкращих педагогів Ніжинського педагогічного інституту – Бровченко Марії Федорівни, заслуженої артистки України, Гроздовської Ольги Григорівни, своєї землячки, Галіна В'ячеславівна повернулася у рідне місто, патріотом якого вона завжди була і  є.  Якщо вчитель сам не є патріотом свого краю, своєї Батьківщини, це негативно впливає на становлення та розвиток патріотичних якостей вихованців. На заняттях педагога, репетиціях вокального гуртка, завдяки прояву власних патріотичних почуттів та цілеспрямованій діяльності під час відбору музичного репертуару,  аналізу  музичних творів у студентів закріпляються соціальні почуття: любов до Батьківщини, національна гордість, почуття обов'язку. Під впливом  виховних дій , власної патріотичної позиції  у вихованців формуються моральні почуття,  патріотичні риси, переконання, які сприяють становленню громадської позиції майбутніх педагогів. Багато зусиль педагог прикладає , щоб соціальні переживання і спрямування виявлялись у вчинках та діях її вихованців.  У практиці таких дій закладено початок розвитку та поглиблення моральних почуттів, перетворення їх у дієву силу В 2015 році викладач та учасники  дівочого ансамблю взяли участь у загально обласному конкурсі патріотичної пісні в м. Конотопі.
     Як стверджував П. К. Ангельмейер, «хороший вихователь тим і відрізняється від ремісника, що, тоді як останній керується тільки стереотипними прийомами, перший вживається в індивідуальні особливості вихованця і до них приладжує свій ідеал доброго громадянина» Здатність вірно розбиратися в особистості і поведінці своїх вихованців, адекватно відгукуватися на їхні вчинки, вибирати адекватну систему методів навчання і виховання,  що найкращим чином відповідають індивідуальним особливостям студентів – показник високої професійної культури цього педагога, його педагогічного мистецтва. У свою чергу, останнє виявляє досконале  володіння викладачем всією сукупністю знань, умінь і навичок, сполучених з професійною захопленістю, розвиненим педагогічним мисленням та інтуїцією, морально-естетичним ставленням до життя, глибоким переконанням і твердою волею.
     Іващенко Світлана Георгіївна (01.08.1957 м. Путивль) – викладач-методист музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, керівник «Школи  педагогічної майстерності молодих викладачів», викладач методики музичного виховання, фортепіано, основ диригування, керівник педагогічної практики. Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Н.В.Гоголя (1975 – 1979рр.) викладач музики і співів, навчалася на денному відділенні аспірантури при Ніжинському державному педагогічному університеті ім. М.В.Гоголя (1999 – 2003рр.) 
     1974 – 1975рр. – акомпаніатор Ніжинського державного педагогічного інституту імені Н.В.Гоголя. 
     1979 – 1981рр. – викладач музики і співів Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. 
     1981 – 1984рр. – викладач теоретичних дисциплін в ДМШ м. Ніжин. 
1984 – 1985рр. – музичний керівник дитячого колективі заводу №3 «Прогрес» м. Ніжин. 
     З 1986 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     З 1979 році – керівник «Клубу шанувальників музики».
     Поняття "вчитель-дослідник" в педагогіці вживається як характеристика вищого рівня професійної культури особистості людини, зайнятого педагогічною практикою. Мотивація до пошуку, яка детермінує інтерес до професійної діяльності, притаманна творчої особистості педагога. 
     Одним із шляхів ефективної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в сучасній школі є педагогічна практика, яка повинна бути організована на засадах науковості, системності та послідовності впровадження новітніх сучасних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. Згідно з Державним стандартом вищої професійної освіти педагогічна практика – особливий вид навчальної роботи, спрямований на формування у майбутнього вчителя основних професійних якостей у процесі педагогічної діяльності. Саме педагогічна практика створює умови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів, формує їх готовність до самостійного мислення, самоосвіти, творчості. За мету  виробничої практики у загальноосвітній школі викладач поставила   оволодіння студентами сучасними технологіями навчання, навичками педагогічної майстерності у викладанні дисципліни «Музичне мистецтво», формування в них на основі одержаних у коледжі знань, професійних умінь та навичок, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності, розвиток індивідуальних здібностей майбутнього музики. Педагог в своєї діяльності намагалася, щоб  під час педагогічної практики  не лише відбувається перевірка теоретичної та практичної підготовки студентів до самостійної роботи, але й створюються можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя музики. Підхід педагога до організації педагогічної практики ґрунтувється на таких положеннях: 
     1. Головним завданням педагогічної практики має бути розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів. Для вирішення цього завдання педагогом передбачається диференціація та індивідуалізація змісту та організації практики (варіативність завдань, які пропонуються студентам на вибір з урахуванням рівня їх професійної спрямованості, навчальної та професійної підготовки, індивідуальних особливостей, вільний вибір об’єкта роботи та видів діяльності, поєднання колективних, групових та індивідуальних форм діяльності). Підготовка вчителя музики до професійного становлення має бути пов’язана з наданням можливостей здійснення самостійних творчих пошуків, творчого самовираження. Це є умовою саморозвитку, самоствердження особистості майбутнього вчителя музики у напрямі формування певної професійної спрямованості у педагогічній діяльності загальноосвітньої школи.
     2. Педагогічна практика найбільш пов’язана з глибоким вивченням дисциплін педагогичного та дисциплін спеціального циклу (спец.інструмент, вокал, диригування) 
     3. Організація педагогічної практики повинна передбачати посилення самостійності та активності роботи студентів-практикантів. Успішна реалізація знань студентів під час педагогічної практики зумовлює, по-перше, актуалізацію раніше засвоєних знань, які необхідні для вирішення завдань, по-друге, синтезувати їх. Актуалізація раніше засвоєних знань дає можливість перевірити їх якість, а також закріпити, уточнити, конкретизувати, поглибити їх. В сукупності всі результати мають забезпечити готовність особистості майбутнього вчителя музики до самостійної діяльності та творчої самореалізації у сфері викладання музики, духовно-естетичного самовдосконалення, до набуваття досвіду музично-естетичної компетентності.
     Для реалізації  цих підходів педагогом була розроблена ціла система практик, яка включала в себе проведеня циклу позакласних занять індивідуально і проведення підгрупою залікового заняття, підготовку і проведення  всією групою Новорічних ранків, проведення циклу домінантних занять з вокально-хорової роботи, де студенти виступали в ролі керівників ансамблів та в ролі акомпаніаторів. Заліковим заняттям з цього виду практики став конкурс серед початкових класів школ міста «Пісенька-чарівниця», який має вже 25-річний стаж.
     Реалізуючи в музично-педагогічної діяльності свій методологічний багаж, викладач розкриває перед студентами картину світу, своє розуміння музичного мистецтва, власну систему цінностей, що найбільшою мірою сприяє збагаченню їх чуттєвої сфери, знань і норм освоєння культури, розвитку особистісної студентів культури через музику і особистість самого педагога.
     Карандашова Наталія Станіславівна (15.12.1956р. м. Альметьевск) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, спеціаліст вищої категорії, керівник ансамблю ложкарів, викладач співів на дошкільному відділенні. Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Н.В.Гоголя (1975 – 1979рр.) викладач музики та співів. 
     З 1979 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     На початку 90-х років – учасниця ансамблю «Троїсті музики» (сопілка)
     Високий рівень професійної культури вчителя немислимий без адекватного рівня розвитку її психологічного компонента. Це обумовлено значенням психології як теоретичного і практичного фундаменту загальної та музичної педагогіки та приватних методик викладання.  Ще видатний педагог К. Д. Ушинський призивав педагогів вивчати закони тих психічних явищ, якими вони хочуть керувати у своїх учнів. Наталія Станіславівна – чудовий психолог, який добре розуміється в  психологічних законах і явищах, що дало їй можливість пройти довгий професійний шлях  без конфліктних ситуацій і найкращими показниками результативності навчально-виховного процесу. Роль психологічних знань у професійної культурі викладача музики важко переоцінити.      Вони виступають каталізаторами правильного розуміння педагогом самого себе, вдосконалення відносин з іншими людьми, дбайливого ставлення до внутрішнього світу іншої людини, осмислення психологічного змісту явищ музичного мистецтва, формування відповідної мотивації і т.д. В якості фундаментального фактора, що визначає ефективність і оптимальність перебігу розвиваючих процесів, виступає психологічна культура вчителя, яка передбачає культуру його переконань, переживань, уявлень і впливів, яка виявляється у відношенні і до самого себе (передусім! ), і до студентів. Психологічна культура викладача складається з наступних компонентів:  соціально обумовлені культурні норми і цінності, науково-теоретичні, практичні та повсякденні психологічні знання;  прийоми і способи організації активної, творчої музично-педагогічної діяльності, осягнення музично-психічних явищ, законів освоєння діями; культура спілкування, мови, поведінки, почуттів, мислення і т.д. Необхідність володіння учителем музики розвиненою психологічною культурою визначається також специфікою навчального предмета. Музичне мистецтво, будучи мистецтвом емоційно-образним, найбажаніший керівник психічного розвитку особистості. Морально-естетичний зміст музичнго фольклору, що складає основу репертуару ансамблю ложкарів, найважливіший психолого-педагогічний орієнтир в діяльності викладача. Будь-яке музичне явище містить в собі певну "психологічну програму", прихований психологізм, який викликав до життя цей твір. Наталія Станіславівна, педагог  з розвиненою психологічною культурою не тільки розпізнає прихований психологізм у змісті музики, а й знаходить  гармонію між сприйняттям та відчуттям життя студентами і музикою. Досконала психологічна культура цього викладача музики є найважливішим творчим фактором впливу на духовний світ майбутніх педагогів 
     Тищенко Микола Миколайович (11.12.1967р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, спеціаліст І категорії, керівник духового оркестру, викладач хору, технічний керівник всіх позашкільних виховних заходів. Освіта:Музична школа (1978 – 1983рр.), Сумське музичне училище (1983 – 1987рр.) керівник оркестру, викладач ДМШ, Ніжинський державний педагогічний інститут імені. Н.В.Гоголя (1990 – 1994рр.) вчитель музики.
 
     1987 – 2000рр. – викладач Путивльської ДМШ
     З 2000 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. 
     З 1999 року -  керівник духового оркестру. Колектив урізноманітнив репертуар обробками сучасних пісень джазовими композиціями.
     З 2014 року – за сумісництвом викладач Путивльської ДМШ по класу духових інструментів.
     Складність професії вчителя визначається як високими вимогами суспільства, так і величезними витратами розумової, психічної, душевної енергії. Освіті необхідний педагог, не тільки високо професійно підготовлений, а такий педагог, який втілює ідеал у своїй особистості, який, за словами К.Д.Ушинського, є нічим незамінним життєдайним джерелом світла для молодої душі. Цієї думки тримається Я.А. Коменський «Вчителями повинні бути люди чесні, діяльні і працьовиті, не тільки для вигляду, а й насправді вони повинні бути живими зразками чеснот, які вони повинні прищепити іншим». Саме до таких педагогів і відноситься Микола Миколайович Тищенко. Соціально-ціннісна позиція цього викладача ґрунтується на світогляді і моральної відповідальності. Світогляд становить провідну ланку його професійної культури, відображаючи всі сторони цього фахівця як людини і професіонала і служить вищим регулятором його діяльності та поведінки. Поведінка, вчинки цього педагога є головним каналом, по якому він моральним чином впливає на своїх вихованців та колег.      Взаємозв'язок духовно-моральної культури з емоційною сферою його особистості проявляється в душевній тонкощі, тактовності, емоційної чуйності на людські і художні явища, здатності до співпереживання. Моральна культура педагога включає в себе культуру мислення, культуру почуттів і культуру поведінки 
     Духовний стрижень світогляду   викладача чітко відображає готовність особистості до самовіддачі, до такого вчинку, в якому чітко простежується прагнення до добра, істини, справедливості і краси. 
     Беліков Микола Вікторович (21.05.1960р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, спеціаліст вищої категорії, керівник ансамблю юнаків, викладач методики музичного виховання та керівник підгрупи практики. Освіта: Сумське культурно-освітнє училище (1976 – 1979рр.) керівник оркестру народних інструментів та художній керівник, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка (1983 – 1987рр.) вчитель музики. 
     1979р. – художній керівник Руднєвського будинку культури. 
     1982 – 1983рр. – Путивльська школа-інтернат вчитель музики та співів.
     1984 – 1985рр. – художній керівник будинку культури . 
     1987 – 1990рр. – Путивльська ЗОШ №1 вчитель музики та співів.
     1990 – 2002рр. – Путивльська школа-інтернат вчитель музики та співів.
     З 2002 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва;
     З 2003 року – керівник ансамблю юнаків
     Бєліков Микола Вікторович працює викладачем музики з 2000 року. Відповідально ставиться до виконання посадових обов’язків. Викладач має високий рівень професіоналізму, культури спілкування з колегами та студентами. Викладає методику музичного виховання, досконало володіє методикою гри на баяні. Заняття Бєлікова Миколи Вікторовича проходять завжди цікаво, змістовно, педагог творчо формує у студентів уміння саморегуляції, акторські та організаторські здібності.
     Бєліков Микола Вікторович втілює в практику активні методи навчання, домагається високої результативності в роботі зі студентами, вчить їх працювати нестандартно, ефективно. Широке використання елементів рольових ігор, створення проблемних ситуацій сприяють формуванню пізнавального інтересу студентів, їх активності. Близько 67% вихованців, яких навчає Микола Вікторович, мають навчальні досягнення на достатньому рівні.
     Бєліков Микола Вікторович керує роботою вокального ансамблю юнаків, який бере активну участь у культурному житті коледжу та міста Студенти неодноразово були дипломантами обласного фестивалю «Студентська весна». Педагог охоче виступає на естраді сам.
     Формує у молоді стійкі патріотичні погляди, почуття гідності, національної свідомості, бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання українського народу.
     Сумлінний педагог, чуйна людина, користується авторитетом і повагою серед колег та у студентському середовищі.
     Хандурін Микола Васильович (14.07.1984р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, керівник ансамблю баяністів, керівник підгрупи практики зі спеціалізації, викладач методики музичного виховання. Освіта: Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва (1999 – 2003рр.) вчитель початкових класів та керівник дитячого хорового колективу, Глухівський ДПУ (2003 – 2004рр.) вчитель початкових класів, вчитель музики у початкових класах. 
 
     2003 – 2004рр. – вчитель музики ЗОШ І-ІІ ст. с. Октябрьське. 
     З 2004 – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     З 2005 року – керівник ансамблю баяністів
     Хандурін Микола Васильович працює в Путивльському педагогічному коледжі з 2005 року. Викладачу властива висока здатність до активної інтелектуальної діяльності, широкий світогляд, педагогічна культура.
     Педагог  володіє стратегією навчання, дотримується логічної послідовності у висвітлені матеріалу, викладає його ясно, доступно, роз'яснює складні положення, виокремлює головні моменти, вміє викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмету. Систематично використовує у роботі опорні конспекти, схеми. Велику увагу приділяє організації самостійної роботи студентів, намагається не просто дати студентам певний обсяг знань, а навчає їх дійти до потрібних висновків самостійно в процесі активного творчого пошуку. Близько 75 % студентів, яких навчає Хандурін М.В., мають навчальні досягнення на високому та достатньому рівні.
     На заняттях Хандуріна М.В., завжди панує творча, доброзичлива атмосфера, студенти залюбки беруть активну участь у навчальному процесі. Для підвищення його ефективності використовує інформаційно-комунікаційні технології навчання, постійно працює над поповненням методичного забезпеченнями  Internet-ресурсами.
     Педагог провів низку відкритих занять з використанням комп’ютерних програм, виступав з методичними рекомендаціями на засіданнях школи удосконалення педагогічної майстерності, допомагає колегам і студентам в опануванні програмами Adobe Audition, Finale, постійно надає шефську допомогу вчителям сільських шкіл району.
     Хандурін М.В. склав добірку пісень шкільного репертуару до свят Нового року і 8 Березня, посібники «Формування національної свідомості студентської молоді вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами музичного мистецтва», «Самостійна робота студентів з навчання гри на баяні», якими користуються і викладачі коледжу, студенти, вчителі шкіл міста і району. Тісний зв’язок підтримує з методичним кабінетом районного відділу освіти пропагуючи досвід роботи.
      Педагог багато уваги приділяє підготовці та проведенню занять з різних видів практики зі спеціалізації, розробив сценарії відкритих заліків до них.
      Викладач має цілісний гуманістичний світогляд, високу загальну і психолого-педагогічну культуру. Йому притаманні толерантність, оптимізм, креативність, мислення. Це забезпечує йому повагу і авторитет у колективі викладачів та студентів.
     Хандурін Олександр Васильович (26.06.1990р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, викладач хору, музичної літератури. Освіта: Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва (2005 – 2009рр.) вчитель початкових класів та керівник дитячого хорового колективу, Сумський державний університет (2009 - 2013) факультет мистецтв. 
 
     2008 – 2009рр. – вчитель музики Зіновського НВК 
     2011 – 2012рр. – художній керівник будинку культури с. Токарі
     З 2012р. – викладач музики Путивльського педагогічного колежду імені С.В.Руднєва.
     З 2014 року – керівник ансамблю «Троїсті музики»
     Хандурін Олександр Васильович працює викладачем музики у Путивльському педагогічному коледжі з 2012 року. За час роботи в коледжі виявив себе як відповідальний, дисциплінований викладач.
     Педагог для підвищення ефективності навчального процесу використовує інформаційно-комунікаційні технології навчання, намагається не просто дати студентам певний обсяг знань, а навчає їх дійти до потрібних висновків самостійно в процесі активного творчого пошуку, використовує у роботі опорні конспекти, схеми. Велику увагу приділяє організації самостійної роботи студентів. Розробив методичні рекомендації, питання для самоконтролю, контрольні завдання, тести для самостійної роботи з музики.
     Хандурін О.В. має друковані статті за фахом, захистив магістерську роботу «Формування національної свідомості студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації засобами музичного мистецтва».
     Хандурін О.В. є керівником гуртка «Троїсті музики», грає в ансамблі баяністів. Слухач «Школи молодого викладача».
     Педагог доброзичливий, ввічливий, порядний з колегами та студентами.
     Капіна Тетяна Василівна (14.01.1977р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва, керівник гуртка естрадного співу. Освіта: Путивльське педагогічне училище імені С.В.Руднєва (1991 – 1995рр.) вихователь та організатор музичної діяльності в дошкільному закладі, Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М.Сергєєва-Ценського(1995 – 1999рр.) викладач дошкільної педагогіки і психології. 
 
     З 2006р. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
Капіна Тетяна Василіївна працює викладачем музики в Путивльському педагогічному коледжі з 2006 року.
     Педагог намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Заняття, які проводить викладач, завжди ретельно продумані, визначаються чіткою структурою, високим науковим рівнем. На них панує творча, доброзичлива атмосфера, студенти залюбки беруть активну участь у навчальному процесі. Для підвищення їх ефективності Капіна Т.В. використовує інформаційно-комунікаційні технології навчання, постійно працює над поповненням методичного забезпечення Internet–ресурсами.
     Наполеглива праця викладача дає хороші результати. Якість знань студентів, яких навчає викладач Капіна Т.В., складає 77%.
     Досвідом роботи педагог ділиться з колегами, виступаючи на засіданнях предметно-циклової комісії.
     Виховні заходи, які проводяться за безпосередньої участі Капіної Т.В., відзначаються  не традиційністю форм проведення, високим рівнем організації, залученням значної кількості учасників.
     Викладач має цілісний гуманістичний світогляд, високу загальну і психолого-педагогічну культуру. Їй притаманні толерантність, оптимізм, креативність мислення. Це забезпечує йому повагу і авторитетом у колективі викладачів та студентів.
     Чурочкіна Яна Миколаївна (17.07.1986р. м. Кривий Ріг) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Криворізьке музичне училище (2001 – 2005рр.) по класу оркестрові, духові та ударні інструменти, викладач, керівник оркестру і ансамблю.
 
     З 2008р. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
Чурочкіна Яна Миколаївна працює викладачем музики у Путивльському педагогічному коледжі імені С.В.Руднєва з 2008 року. Педагог добре володіє інноваційними освітніми технологіями, активно використовує їх у підготовці до занять, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу в коледжі.
     Заняття Чурочкіної Я.М. цікаві, насичені різноманітними формами і методами, проходять зі студентами, доброзичливо ставиться до них під час проведення занять, використовує творчі та проблемні завдання. Це стимулює ініціативу та самостійність студентів.
     Велику увагу приділяє оновленню методичного забезпечення з предмету, працює над хоровим репертуаром до державного екзамену, відвідує обласні музичні бібліотеки, спілкується з досвідченими викладачами музичних дисциплін, ствоює спрощені оранжировки складних хорових творів.
     3 2014 року навчається в магістратурі при Сумському державному університеті імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».
     Викладач працює над магістерською роботою «Основи формування національної свідомості студентів педагогічного коледжу засобами музичного мистецтва». Публікує статті – «Засоби музичної виразності як чинники формування національної свідомості студентів педагогічного коледжу», «Формування елементів національної самосвідомості студентів через вивчення народного фольклору» в збірнику «Магістр», що видається СумДПУ.
     Чурочкіна Я.М. працює з обдарованими студентами, залучує їх до творчості у своєму вокальному гуртку, урізноманітнює види роботи в колективі, використовує різноманітний пісенний матеріал. Є керівником вокального гуртка, учасники якого беруть участь у коледж них заходах районного масштабу. Сама виступає в концертах.
Чурочкіна Я.М. завжди уважна до оточуючих, доброзичлива, що забезпечує їй повагу і авторитет у колективі викладачів та студентів.
     Паламаренко Оксана Олегівна (26.02.1990р. Вінницька обл. Іллінецький р-н смт Дашів) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: ДМШ (1998 – 2005рр.) по класу фортепіано, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка (2005 – 2009рр.) педагогіка і методика середньої освіти. Музика, Ніжинський державний університет ім. М.В.Гоголя (2009 – 2013рр.) музичне мистецтво. 
 
     2013 – 2014рр. – вчитель музичного мистецтва ЗОШ І-ІІ ст. с. Тягун Вінницька обл. Іллінецький р-н. 
     З 2014 року – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     Карандашов Олександр Іванович (18.07.1946р. с. Шелестове, Коломацький р-н, Харківська обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Вінницький педагогічний інститут (1971 – 1975рр.) викладач музики та співів. 
     1976 – 1976рр. – викладач музики та співів педагогічного училища м. Балта Одеська обл.
     1976 – 2006 роки – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     Був організатором та першим керівником оркестру народних інструментів.
У 1985 році до творчого складу колективу почали входити студенти, які мали попередню музичну підготовку та бажання грати в його складі.
     Музичні інструменти були придбані на Московській експериментальній фабриці музичних інструментів.
     Оркестр багато працював на сценах районного Будинку культури, педагогічного училища, Будинку культури заводу ім. Фрунзе в м.Суми, приймаючи участь у фестивалях, тематичних вечорах, урочистих концертах тощо.
     За активну участь в концертах, конкурсах і фестивалях різних рівнів, включаючи і обласні, оркестр нагороджений грамотами і дипломами.
     На початку 90-х років, в період розбудови незалежної Української держави з’явився ансамбль „Троїсті музики” (керівник Карандашов О.І.), в складі якого грали студенти та викладачі музики – Кабанніков О.Г. (контрабас), Чепурна С.В. (баян), Карандашова Н.С. (сопілка), студентка Тухманова Тетяна.
     В 2003 році на зразок Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної та диригентської майстерності, який започаткував НДПУ ім. М.В.Гоголя та Міністерство освіти і науки України, організував конкурс юних диригентів серед студентів 3-4 курсів груп спеціалізації „Керівник дитячого хорового колективу”.
     Головенко Валентина Михайлівна (13.12.1952р. м. Носівка, Чернігівська обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Ніжинський педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1974 – 1978рр.) викладач музики та співів. 
     1971 – 1973рр. – методист музичного жанру Носівського РБК. 
     1973 – 1974рр. – викладач-акомпаніатор Носівської ДМШ
     1978 – 2006рр. – викладач музики та співів Путивльського педагогічного коледжу ім. С.В.Руднєва
     Була учасником жіночого тріо (кер. Умрюхін М.Д., концертмейстер Гончарова Г.В.)
Ланін Микола Павлович (13.02.1945р. с. Литвиновичі, Путивльський р-н, Сумська обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльське педагогічне училище (1968 – 1970) вчитель початкових класів, Глухівський педагогічний інститут (1974 – 1978) 
     1970 – 1976рр. – Путивльська ЗОШ №1 викладач музики та співів
     1976 – 2006рр. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва;
     1976 – 1995 роки – Концертмейстер ансамблю народного танцю.
     Ситовський Василь Трифонович (17.08.1942р. с. Немир, Рожищанського р-ну, Волинської обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Музично-педагогічне училище м. Луцьк (1958 – 1961рр.) вчитель музики та співів.
     1961 – 1962рр. – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва;
     1962 – 1965рр. – служба в армії м. Біла Церква;
     1965 – 2009рр. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     1975 – 2003 роки – керівник вокального ансамблю юнаків Путивльського педагогічного училища
     В репертуарі ансамблю за багато років існування звучали не тільки пісні Великої Вітчизняної війни, а й пісні партизан з’єднання С.А.Ковпака, народні пісні, жартівливі частівки, патріотичні та ліричні пісні радянських композиторів.
     Баталіна Галина Анатоліївна (16.09.1951р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльське педагогічне училище (1967 – 1971), Ніжинський державний педагогічний інститут імені Н.В.Гоголя (1972 – 1976) вчитель музики та співів.
     1971 – 1972рр. – викладач співів в Путивльській школі-інтернат
     1976 – 2007рр. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     Була курсовим керівником груп з додатковою спеціалізацією „Керівник дитячого хорового колективу”, керувала курсовими навчальними хорами, готуючи їх до державних екзаменів, ставила зі студентами дитячі музичні казки, проводила і „озвучувала” новорічні свята; сама була учасником вокально-інструментального ансамблю училища (керівник Умрюхін М.Д.); вокального жіночого ансамблю Будинку вчителя (керівник Умрюхін М.Д.), співала в хорі викладачів училища і і жіночому тріо.
Була учасником жіночого тріо (кер. Умрюхін М.Д., концертмейстер Гончарова Г.В.)
     Чепурна Світлана Володимирівна (04.06.1957р. с. Кальник, Мукачівський р-н, Закарпатська обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Мукачівська музична школа (1967 – 1972рр.), Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1974 – 1978рр.) викладач музики та співів.
     1978 – 2003роки – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     В 90-ті роки – учасниця ансамблю «Троїсті музики»
     Сасова Тетяна Павлівна (26.10.1952р. Курильський р-н, ост. Ітуруп, сел. Буревісник, Сахалинської обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльська ДМШ (1963 – 1970рр.), Сумське музичне училище (1970 – 1975рр.) викладач теорії і музики.
     1970 – 1978роки – викладач фортепіано Путивльської ДМШ
     1978 – 1983роки – музичний керівник дитячого садка №4
     1983 – 2002рр. – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     На початку 90-х років – стала ініціатором та керівником фестивалю «Пролісок» на дошкільному відділенні
     Буйко В’ячеслав Олександрович (18.02.1940р. м. Харків) – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Державний педагогічний інститут м. Казань (1962 – 1967рр.) викладач музики та співів середньої школи і педагогічних училищ.
     1954 – 1956роки – служба у військовому оркестрі Радянської армії вихованцем
     1959 – 1962роки – служба в Радянській армії м. Казань військовий духовий оркестр у якості музиканта
     1967 – 1969роки – викладач музики Арського педагогічного училища ТАРСР
     1969 -  2000 роки – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва
     1969 – 1999 рр.  – керівник духового оркестру.
      Кожна урочиста подія в житті училища супроводжувалась звучанням цього колективу, до складу якого входили студенти - юнаки з усіх груп шкільного, а потім і фізкультурного відділень. Із задоволенням грали в оркестрі і дівчата: Прокопенко Лариса (труба), Галахова Оксана (флейта, баритон), Декунова Альона (труба) та інші.  В репертуарі оркестру були не тільки урочисті марші, але і вальси, обробки радянських пісень, народні українські та російські мелодії.
     В супроводі духового оркестру співали вокальні студентські ансамблі.
Протягом багатьох років колектив приймав активну участь в житті міста, училища, району. Неодноразово був лауреатом обласного конкурсу „Студентська весна” та учасником смотру-конкурсу духових оркестрів Сумщини (1983-84 рр.). 
     Після виходу на пенсію Буйка В.О. керівником оркестру став Тищенко М.М. Колектив урізноманітнив репертуар обробками сучасних пісень джазовими композиціями.
     Кручіхін Анатолій Ілліч (27.12.1942р. м. Донецьк – 2015р. м. Путивль) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Ніжинський Державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя (1964 – 1968рр.) викладач музики та співів.
     1960 – 1961 роки – Прилуцький будинок піонерів керівник туристичного гуртка, баяніст;
     1968 – 2000 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва;
     З 1977 року – був учасником агітбригади. Метою створення цього колективу була пропаганда радянської і народної пісні, концерти до святкових дат в селах району, виступи після лекцій науково-пізнавального характеру, які проводили викладачі училища в організаціях міста та сільських будинках культури.
     Мартинюк Теодор Ілліч (05.05.1941р. с. Ражнев, Бродинського р-н, Львівської обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: 6-ти місячні курси диригентів-хоровиків при Львівському культурно-просвітницькому технікумі (1957 – 1958рр.), Львівське музично-педагогічне училище (1959 – 1962рр.).
     1958 – 1959 роки – завідуючий клубом с. Ражнев;
     1962 – 1963 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва;
     1963 – 1966 роки – служба в армії;
     1966 – 1994 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва
     1969 – 1994 роки – був керівником ПЦК музики
     Під його керівництвом та за ініціативи викладачів був організований хор викладачів, який приймав участь не тільки в загальноучилищних урочистих заходах, а й у концертах для жителів міста і району.
     Семенко Геннадій Григорович (09.06.1938р. м. Жданів, Донецької обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Донецький філіал Харківського інституту мистецтв (1962 – 1966рр.) вчитель музики та співів середньої школи та педагогічних училищ.
     1966 – 1996 роки – викладач музики та співів Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
     Гринченко Володимир Миколайович (07.02.67р. м.Курськ) – викладач Путивльської ДМШ, духові інструменти, викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Сумське музичне училище(1982 – 1986рр.) духові інструменти. 
     1986 – 1987 роки – викладач Путивльської ДМШ, духові інструменти;
     1987 – 1989 роки – служба в армії;
     1989 – 1990 роки – викладач Путивльської ДМШ, духові інструменти;
     1990 – 1992 роки – концертмейстер хору колгоспу «Мир»
     1992 – 1999 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва
     З 1999 року – академія мистецтв м. Київ викладач музики, духові інструменти саксофон.
     Подольський Олександр Анатолійович (08.02.1957р. с. Самотавка, Краснопольський р-н, Сумська обл.) - викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка (1980 – 1984рр.) музика. 
     1984 – 1984 роки – музична студія при Палаці культури «Хімік» м. Суми;
     1984 – 1984 роки – Путивльська середня школа №1 ім. Радика Руднєва, вчитель музики;
     1984 – 1985 роки – служба в армії, військовим музикантом.
     1985 – 1985 роки – викладач Путивльської ДМШ, баян.
     1985 – 1987 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
     Боровик Леніна Миколаївна (01.08.1936р. с. Лемеші, Козелецького р-н, Чернігівської обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя (1956 – 1961рр.) російська мова, література та співи. 
1961 – 1994 – викладач музики та співів Путивльського педагогічного училища ім. С.В.Руднєва.
     Кабанніков Олександр Григорович (11.02.1957 рік  Новий Афон Тузаутського р-ну Абхазьської АРСР) - викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя (1978 -1982 рр.)  - викладач музики та співів.
1982 – 1993р. – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
В 90-ті роки – учасник ансамблю «Троїсті музики» (контробас)
     Козороз Віктор Іванович (16. 08. 1935 р. ст. Дронове , Торезький р-н , Донецької обл. – 12.04.2009р.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Донецький філіал Харківського інституту мистецтв (1963 – 1967рр.) викладач музики та співів.
1965 – 1966 роки – Макеївська ДМШ викладач по класу баяна;
1966 – 1995 роки – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
      У 1967 – 1995 роки – керівник ансамблю народного танцю. Концертмейстером цього колективу став Ланін М.П. З великим задоволенням студенти багатьох випусків училища згадують виснажливі і цікаві репетиції, безліч концертів і фестивалів, в яких приймав участь ансамбль, радість, яку дарував танець і глядачам, і виконавцям. В пригоді стали здобуті в колективі вміння і навички під час роботи з дітьми і в особистому житті.
     В репертуарі колективу танці слов’янських народів: „Чичері” (закарпатський), „Дайчово” (болгарський), „Кадриль” (російський), „Полька” (чешський), „Словацький хоровод”; танцювальні композиції „Сопілкарі”, „Путивльські вечори”, „Кам’яна квітка”, композиція до Дня Перемоги на музику VІІ симфонії Д.Шостаковича та багато інших.
З концертами колектив виступав перед студентською молоддю в містах Бєларусі, Прибалтики, Мордовії, в будинку культури заводу ім. Фрунзе м.Сум, на сценах Путивля, району та училища.
     Робота колективу та його керівника і концертмейстера неодноразово відзначалася грамотами училища, відділу народної освіти району і області.
     Акименко Федір Павлович (11.08.1928р. с. Стара Шарпівка, Путивльського р-н, Сумської обл.) – викладач Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльське педагогічне училище (1947 – 1951рр.), Курський педагогічний інститут (1952 – 1957рр.), Всесоюзний будинок народної творчості імені Н.К.Крупської.
     1949 – 1950 роки – керівник струнного оркестру Путивльського дитячого будинку імені С.А.Ковпака. 
     1951 – 1953 роки – викладач російської мови та літератури, співів Жовтневої середньої школи, Дубов’язівського р-н;
     1953 – 1959 роки – викладач російської мови та літератури, співів Терновської середньої школи Дубов’язівського р-н, Сумської обл.
     1959 – 1959 роки – викладач співів 8-10 класи Путивльської середньої школи №2
     1959 – 1991 роки – викладач Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
     Браташ В’ячеслав Митрофанович (1925 рік с. Бацманівка, Талалаївський р-н, Чернігівської обл. – 10.10.2000) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.  Освіта: Калінінське музичне училище (1946 – 1950 рр.) викладач співів, керівник хору та ансамблю.
     1946 – 1947 рр. – завідуючий бібліотекою, керівник художньої самодіяльності КРЕПЗ м. Калінін.
     1948 – 1950 рр. – викладач музики та співів дитячого будинку КРЕПЗ м. Калінін.
     1950 – 1993рр. – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва
     Організував ансамбль баяністів
     Платоненко Тетяна Миколаївна (06. 09. 1971 рік м. Путивль) - викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва. Освіта: Путивльська ДМШ (1981 – 1986рр.) по класу баяна. Сумське музичне училище (1986 – 1990 рр.) народні інструменти. Харківський інститут мистецтв І. П. Котляревського (1991 – 1996 рр.) викладач баяну, керівник оркестру народних інструментів, артист.
     1990 – 1992 рр.  -  викладач ДМШ по класу баяна с. Перемога Глухівський р-н., Сумська обл.
     1996 – 2002 роки – викладач музики Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
     2002 – 2010 роки – викладач музики Путивльського НВО
     З 2010 року – керівник гуртка художньої студентської самодіяльності Путивльського СНАУ.
     Була керівником оркестру народних інструментів, вокально-інструментального ансамблю естрадного співу. Створила дует баяністів до складу якого входила Платоненко Т.М. та її учень Олександр Кривець.
     Під її керівництвом оркестр народних інструментів супроводжував спів загальноколеджного хору (керівник Снітко Г.В.), виконуючи обробку української народної пісні „Гагілка”. 
     Під її керівництвом оркестр народних інструментів та вокально-інструментальний ансамбль естрадного співу взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі «Студентська весна» де отримали призові місця.
     Умрюхін Микола Дмитрович (22. 03. 1942 р.  с. Брод, Самойський р-н, Миколаївська обл.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва. Освіта: Миколаївський педагогічний інститут (1968 – 1972 рр.) викладач музики та співів середніх шкіл та педучилищ.
     1961 – 1961рр. – акомпаніатор-баяніст Палацу піонерів м. Миколаїв.
     1961 – 1964 рр.  – служба в армії.
     1964 – 1965 рр. – вчитель співів середньої школи №34 м. Миколаїв.
     1965 – 1966 рр. - акомпаніатор-баяніст Палацу піонерів м. Миколаїв.
     1966 – 1971 рр. – керівник гуртка баяністів Палацу піонерів м. Миколаїв.
     1972 – 2002 – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
     У 1973 році – створив вокально-інструментальний ансамбль, до складу якого спочатку входили викладачі Баталіна Г.А., Гражданкін В., Бєлан В., Чебанов О., Буйко В.О., а потім і студенти.
     Будник Анатолій Степанович (08.09.1947р. с. Озерне, Веселівський р-н, Запорізька обл. – 15.01.2010р.) – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва, спеціаліст вищої категорії, керівник ансамблю української пісні, викладач навчання гри на баяні. Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут (1970 – 1974рр.) вчитель музики та співів.
     1974 – 2002 – викладач музики Путивльського педагогічного училища імені С.В.Руднєва.
     З 1978 року - безмінним керівником агітбригади в дуеті з викладачем музики Кручихіним А.І. супроводжував всі її виступи.
     Пізніше агітбригада перетворилася в дівочий ансамбль української пісні. Великий внесок в національне, патріотичне виховання студентів та молоді робив колектив, в репертуарі якого обробки народних пісень, сучасних українських композиторів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sadiogorod.net