афротурист

Правове виховання студентської молоді як нагальна проблема

   Правове виховання як складова національного вихо­вання є одним із шляхів підготовки повноцінного гро­мадянина України у період глибоких соціальних, еконо­мічних і політичних перетворень. Тільки достатньо підготовлений у правовому плані, високоморальний спе­ціаліст може орієнтуватися у правовій політиці своєї держави і суворо дотримуватись законності.

   У процесі планування виховна робота  спрямована на розв'язання таких завдань:
  -  озброєння молодих людей знаннями законів, систе­матичне інформування їх про актуальні питання права, прийняті нові закони та законодавчі акти [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14];
 - формування правової свідомості, тобто сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регу­люють її поведінку в конкретній правовій ситуації [http://zib.com.ua/ua/83824-kriminalna_vidpovidalnist_za_taemne_vikradennya_chuzhogo_may.html; http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/kradizhka.html];
 -  формування поваги до держави і права;
  - вироблення навичок і звичок законослухняності як продукту свідомого ставлення до громадянського обов'язку;
  - формування нестерпного ставлення до правопору­шень, злочинності; намагання протидіяти негативним явищам і протистояти їм [http://www.lutskrada.gov.ua/actual/administrativna-ta-kriminalna-vidpovidalnist-za-nezakonniy-obig-narkotikiv];
      -  подолання у правовій свідомості і поведінці хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних су­спільних явищ.
   Правове виховання сприяє підвищенню ролі молоді в студентському самоврядуванні. Реалізовуватися права студентських колективів щодо участі в управлінні справа­ми вищого навчального закладу можуть лише в процесі практичної діяльності. Важливо створити правову основу студентського самоврядування: адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана сприяти студентським колективам у здійсненні їх повноважень, надавати на їх прохання необхідну для прийняття рішень інформацію, приміщення для проведення заходів, обладнання і мате­ріальні засоби, у встановлені терміни давати відповіді на пропозиції, що вносяться студентськими колективами. Студентські колективи повинні мати право призупиняти виконання рішень адміністрації, прийнятих без враху­вання інтересів студентів.
   У процесі планування правовиховної роботи зі сту­дентською молоддю необхідно враховувати зміни, які формуються у правовій свідомості студентів від курсу до курсу, та особливості їх колективної діяльності.
   Одним із важливих напрямів виховної роботи зі сту­дентами вищого навчального закладу є профілактична ро­бота, спрямована на запобігання негативним проявам по­ведінки окремих студентів. Цій роботі важливо надати системного характеру, що передбачає налагодження тіс­них контактів з органами правопорядку, ведення чіткого обліку негативних вчинків, скоєних студентами, система­тичний аналіз стану дисципліни в навчальному закладі та інформування про нього студентів і викладачів.
До форм загальнопрофілактичної виховної роботи від­носять: лекції на морально-етичні та правові теми; бесіди про стан навчальної дисципліни; зустрічі з працівниками правоохоронних органів; своєчасне інформування про прийняття нових законів та інших нормативно-правових актів і їх роз'яснення; колективні консультації; «круглі столи» та ін.
У практиці індивідуальної профілактичної роботи зі студентами вищих навчальних закладів використовують та­кі форми педагогічного впливу: бесіди з порушниками дис­ципліни;обговорення неправо­мірної поведінки окремих студентів[https://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T3/T3_P3.html]. 
   Значні можливості профілактики відхилень від норм поведінки студентів мають посилання,  на які ми вказуємо студентам в мережі Інтернет, де вони можуть скористатися  інформацією щодо правового виховання.
   Прилучення студентської молоді до правової культури збагачує її духовне життя, а знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості самореалізації. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадян­ську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.
 
1.     http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
2.     http://www.lutskrada.gov.ua/actual/administrativna-ta-kriminalna-vidpovidalnist-za-nezakonniy-obig-narkotikiv
3.     http://zib.com.ua/ua/83824-kriminalna_vidpovidalnist_za_taemne_vikradennya_chuzhogo_may.html
4.     http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/kradizhka.html
5.     https://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T3/T3_P3.html

sadiogorod.net