Основи колірної психодіагностики

 
Колір Значення кольору Колір і здоров'я Колір та особистість Характеристика відтінків
Червоний Персоніфі-
кує могут-
ність, про­рив, волю
до перемо-
ги, є джере­лом енергії
Сприяє робо-
ті залоз вну-
трішньої се­креції, ви-
робленню
адреналі­ну, підвищує температуру тіла
Любов до цього
кольору спостерігається
в демонстративних особистостей. Слід врахувати,
що червоний колір несе
в собі певну агресивність.
Позитивні характеристики:
лідерство, завзятість,
боротьба
за свої права, творчість,
динамічність, наполегливість.
Негативні характеристики:
нетерпимість, жорстокість, руйнування, упертість. Червоний колір допомагає долати життєві перешкоди, сприяє зміцненню рішучості, розвитку бійцівських якостей,
підвищенню працездатності. Характерний максималізм
у почуттях, схильність
до імпульсивних учинків без попереднього обмірковування. Означає бажання й різноманітні
схильності, імпульс і волю
до перемоги
Ясно-червоний колір обирають
люди, які прагнуть підкорити найви-
щі вершини. Крім того, ці люди ма­ють схильність до прийняття безпо-
воротних рішень і фанатизму.
Малиновий колір полюбляють ім­пульсивні й непередбачувані люди, які щиро вірять у силу слів.
Вогненний колір відзначають люди, надзвичайно ретельні, спрямова­ні в майбутнє, які мають величезну силу волі.
Червоно-коричневому кольору віддають перевагу спокійні, упевнені в собі люди. їхня проблема — недостатня цілеспрямованість. Темно-бордовий колір люблять
 
люди, які виявляють схильність до глибоких міркувань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтий Персоніфі-
кує розум
Використо-
вують для лі-
кування ме-
ланхолії
Він найбільш гнучкий, скрізь
проникає, допомагає подо-
лати труднощі. Під впливом
жовтих кольорів швидко при­ймається рішення. Люди, що віддають перевагу цьому ко­льору, не люблять дурнів, бо­рються з іншими за допомогою слова, люблять, щоб ними захоплювалися, їм властива висока самооцін­ка, упевненість у собі, діяль­ність. Жовтий колір симво­лізує інтуїцію та кмітливість. Позитивні характеристики: спритність, кмітливість, ори­гінальність, сприйнятливість, терпимість, чесність, упевне­ність у собі, справедливість. Негативні характеристики: уїдливість, неуважність, лю­бов до балаканини, критич­ність, нетерпимість, схиль­ність до осуду інших
Лимонно-жовтий колір показує
жорстокість і невтримність. Люди,
що віддають перевагу цьому кольо-
ру, мають нестандартне мислення, проникливість, критичність, завжди себе контролюють, уникають крити­ки й компрометуючих ситуацій.
Ясно-жовтий колір вибирають люди, які схильні уникати відпові­дальності.
Золотий — це колір слави, немину­чої перемоги
 
 
 
Жовтога-
рячий
Пов'язаний
із прагнен-
ням
до досяг-
нення само-
стверджен-
ня
Регулює
обмінні
процеси,
поліпшує
кровообіг
і колір
шкіри. Надає
підтримку
у важкі
хвилини —
повертає
втрачену
рівновагу
Характеризує позитивність,
безтурботність людини, яка
потребує визнання
та з якою легко знайти
спільні теми для обговорення.
Позитивні характеристики:
сила, невичерпна
енергія, волелюбність,
хвилювання, терпимість.
Негативні характеристики:
всепрощення, нарочитість,
висока зарозумілість
Червоно-жовтий колір
приваблює гіпертимних
людей, яких вирізняють
обдарованість, гнучкість
і різнобічність інтересів,
наявність художніх
здібностей.
їм притаманні доброта,
чуйність, але при цьому
й поверховість, нестійкість інтересів,
постійна потреба в захопленнях.
Жовто-червоному кольору віддають
перевагу люди із циклоїдним типом акцентуації. їм властива періодична зміна станів збудження і депресії
Зелений Виражає
ставлення
людини до
самої себе
Допомагає
розсіюва-
ти негативні
емоції. При-
носить спо-
кій, допо-
магає в разі
шоку і має снодійний
вплив
Люди, які полюбляють цей
колір, як правило, бачать
обидва боки ситуації, уміють
зважувати й оцінювати шанси
на успішний результат. Також
уміють придушувати своїм
авторитетом, вирізняються
великою працездатністю. Вони пам'ятають тільки те,
що потрібно, при цьому схильні допомагати іншим людям, навіть на шкоду собі. Привітні, але потайливі, у них є свій власний світ, який вони нікому не відкривають. Позитивні характеристики: стабільність, прогрес, обов'язковість. Негативні характеристики: егоїзм, ревнощі, постійне відчуття хвороби
Темний синьо-зелений колір
полюбляють люди, які пред'являють
до себе занадто жорсткі вимоги,
зводять свої погляди в принцип
і домагаються його дотримання
з непримиренною послідовністю.
Жовто-зелений колір полюбляють
люди, які прагнуть установлювати якнайбільше контактів
з оточуючими
Синій Колір ста-
лості, завзя-
тості, напо-
легливості,
відданості,
самовідда-
ності, сер-
йозності,
суворості
Сприяє від-
новленню
нервової сис-
теми; допо-
магає в разі
неуважнос-
ті, посилено-
го серцебит-
тя, нервового перенапру­ження, га­сить емоції, знижує ар­теріальний тиск
Люди, які віддають перевагу
цьому кольору, намагаються
все впорядкувати,
систематизувати, вони завжди
мають власну точку зору,
віддані тому, що роблять.
Позитивні характеристики:
організованість,
непохитність, сила духу, ідеалізм. Негативні характеристики: фанатизм, підкорення
Блакитний колір — колір
безтурботності, він заспокоює,
випромінює надійність, знижує
напруження, є комфортним.
Це колір мріянь, миру та згоди.
Але він не сприяє розвитку уяви
й сповільнює зростання і розвиток.
Темно-синій (індиго) — колір
сновидінь. Приводить до депресії, пригнічує, викликає занепокоєння, зайву серйозність, сум, смуток. Викликає потребу в спокої та задоволеності у світі
Коричне­вий Персоніфі­кує стабіль-
ність, відда­ність
Підтримує під час три-
воги, хвилю­вань
Люди, які віддають перевагу цьому кольору, жадають
фізичного відпочинку, спокою. Позитивні характеристики: надійність, здоровий глузд. Негативні характеристики: депресія, розчарування
 
Білий Характери-
зується до-
сконалістю
й заверше­ністю
Управляє
функціями
ендокрин-
ної та зорової систем
Люди, які обирають білий
колір, часто не впевнені
в собі, прагнуть звільнитися
від неприємностей. Однак уміють створити враження, що віддані своїй роботі. Позитивні характеристики: цілковита самовіддача, відкритість, легкість, здатність виявляти приховане й помилкове. Негативні характеристики: ізоляція, нудьга, манірність, розчарування, відчуженість
 
Чорний Пов'язаний
із цікавістю,
він, з од-
ного боку, вабить до
себе, а з ін­шого — ля­кає
Депресивний
стан
Замкненість, незалежність,
упертість, можливо,
депресія — такі якості
людини в чорному. Позитивні характеристики:
творчість, здатність до передбачення, змістовність. Негативні характеристики: руйнівність, пригнічення, депресія, порожнеча, використання сили як прояв слабкості та егоїзму
 
Сірий Колір, му-
дрості, кон­серватизму
Цей колір дає
силу тому, хто слабкий
і вразливий
Люди, що віддають
перевагу сірому кольору, не вірять,
що емоції можуть щось
вирішити, не вірять у щирість емоційних переживань, уважають, що емоції можна проявляти тільки за певних обставин. Позитивні характеристики: поінформованість, розсудливість, реалізм, об'єднання протилежностей. Негативні характеристики:
острах втрати, меланхолія,
сум.
Світло-сірий діє дуже легко, вира-
жає волю й піднесений психоенерге-тичний стан, готовність до контак-
тів, добре заспокоює.
Людям, які полюбляють темно-сірий, властива підвищена чутли­вість, у них домінує потреба в ду­шевному й фізичному задоволенні. Цей відтінок виражає постійну бо­ротьбу розуму з причинною триво­гою
Срібляс-
тий
Виражає
прагнення
до волі
та спробу
подолати всі
обмеження
Заспокоює
нерви, нор-
малізує ро-
боту залоз
внутріш-
ньої секре­ції, впливає на роботу ни­рок
Люди, що віддають перева-
гу сріблястому кольору, виріз-
няються стійкістю. Володіють
умінням припиняти супе-
речки. Позитивні характерис-
тики: освітлення, відбиття, проникнення, неупередже­ність, плавність, сильне ба­жання. Негативні характерис­тики: нещирість, облудність, шаленість
 
Фіолето-
вий
Колір ідеа-
лізму, спри-
яє підви-
щенню са-
мооцінки
Знижує пульс Колір обирають люди з підви-
щеною тривожністю. Пози-
тивні характеристики: відпо-
відальність. Негативні харак-
теристики: недовірливість, сприйнятливість до критики
Темно-фіолетовий колір символізує
брутальність і владність.
Ліловий колір заспокоює в разі три-
воги, символізує інтуїцію.
Бузковий колір свідчить про марно­славство, незрілість