афротурист

Положення про підготовчі курси

           

            1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основним завданням підготовчих курсів є проведення профорієнтаційної роботи, поширення інформації про навчальний заклад, якісна підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів: випускників 11 класів - до складання зовнішнього незалежного оцінювання, випускників 9 класів - до участі у конкурсному відборі під час вступу до коледжу (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072914 від 16.10.2012 року). Навчання на підготовчих курсах слугуватиме формуванню якісного контингенту майбутніх студентів з ліцензованих спеціальностей.

1.2. Підготовчі курси керуються у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Правилами прийому до ВКНЗСОР "Путивльський педагогічний коледж імені С,В,Руднєва" у поточному році, Статутом ВКНЗСОР "Путивльський педагогічний коледж імені С,В,Руднєва", даного Положення, іншими законодавчими і нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що мають чинність у коледжі.

1.3. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною та заочною формами.

1.4. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю підготовчих курсів здійснює відповідальний за роботу підготовчих курсів, який призначається і звільняється директором коледжу.

1.5. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується викладачами відповідних предметно-циклових комісій згідно з діючими програмами загальноосвітніх навчальних закладів. Штат викладачів формується відповідальним за роботу підготовчих курсів і затверджується наказом директора коледжу.

1.6. Кошторис витрат по забезпеченню діяльності підготовчих курсів, його структура та штатний розпис затверджуються директором коледжу за поданням відповідального за роботу підготовчих курсів.

 

2. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ

2.1. На підготовчі курси зараховуються особи, які мають базову або повну загальну середню освіту, учні випускних класів (9, 11 класи) системи загальної середньої освіти.

2.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах госпрозрахунку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Розмір оплати встановлюється щорічно на підставі кошторису витрат, який затверджується в установленому порядку в межах чинного законодавства. Кошти за навчання сплачуються на спеціальний рахунок коледжу.

2.3. Для зарахування слухачі подають заяву встановленого зразка на ім'я директора коледжу та довідку з місця навчання (для випускних класів) або копію документа про базову чи повну загальну середню освіту (для випускників минулих років), квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчих курсах.

2.4.   Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється відповідним наказом директора коледжу після надходження коштів на розрахунковий рахунок коледжу.

2.5. При наявності вакантних місць після проведення зарахування можливе проведення додаткового прийому слухачів в межах ліцензованого обсягу.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний процес на підготовчих курсах органічно поєднується з профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено обирати професію і краще адаптуватись до вимог і програм вищої школи.

3.2. Організацію роботи підготовчих курсів здійснює відповідальний за роботу підготовчих курсів спільно з приймальною комісією та цикловими комісіями коледжу.

 3.3. Учасниками навчального процесу є:

- педагогічні працівники коледжу;

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал;

- особи, які навчаються (далі – слухачі).

3.4. Навчальний процес здійснюється згідно з  навчальним планом. Навчальний план визначає назви дисциплін, нормативний обсяг годин, засоби контролю, форми навчальних занять.

3.5. Навчальний процес на підготовчих курсах проводиться за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів та програмами зовнішнього незалежного оцінювання, програмами творчих конкурсів для вступу до коледжу.

3.6. Навчальний процес передбачає:

- підвищення  рівня знань слухачів з дисциплін, передбачених умовами прийому до коледжу з обраних спеціальностей;

- поглиблену професійну орієнтацію, відбір обдарованої молоді;

- адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються під час навчання з обраних спеціальностей;

- підготовку слухачів (на базі 11 класу) до ЗНО;

- підготовку слухачів (на базі 9 класів) до вступних випробувань.

3.7. Зміст підготовчих курсів визначається навчальними програмами з відповідних  дисциплін (визначених правилами прийому) і передбачає поглиблене засвоєння слухачами їх положень, а саме:

на базі 11 класів   

- для вступників зі  спеціальності 231 Соціальна робота:

українська мова та література, математика, світова література;

на базі 9 класів

- для вступників зі  спеціальності 013 Початкова освіта:

українська мова, математика;

- для вступників зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта:

українська мова, біологія;

- для вступників зі  спеціальності 017 Фізична культура і спорт :

українська мова, фізична культура (творчий конкурс).

 

3.8. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується штатними викладачами  циклових комісій на умовах погодинної оплати праці.

3.9. Слухачам підготовчих курсів надається право користуватися навчальними кабінетами, лабораторіями, спортзалом, бібліотекою тощо на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку. Іногороднім слухачам підготовчих курсів за окрему плату надається місце для проживання в гуртожитку.

3.10. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах:

- навчальні аудиторні  заняття;

- виконання індивідуальних і практичних завдань з подальшим аналізом;

- самостійна робота;

- контрольні заходи (для проведення поточного й підсумкового контролю для слухачів розроблені тести, комплексні контрольні завдання з усіх дисциплін).

Основними видами занять є:

-         лекції;

-         практичні заняття;

-         самостійна робота.

3.11. Підготовчі курси діють протягом 6 місяців. Заняття на  підготовчих курсах  здійснюються у вихідні дні  (субота) згідно розробленого графіку та розкладу занять.

 
 
sadiogorod.net