Організація практики


Організація педагогічної  практики
зі спеціальності 013 ПОЧАТКОВА освіта

 
Навчальним планом з даної спеціальності передбачені таківиди практики:
 
І. Позакласна виховна робота
4 семестр – 19 тижнів
5 семестр – 16 тижнів
Мета і завдання:
- оволодіння практичними вміннями проводити позанавчальну виховну роботу з дітьми в класі, в об'єднаннях за інтересами:
- накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної виховної діяльності і функціональні обов'язки вчителів, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної виховної роботи в різних типах шкіл;
- озброєння навичками загальнокультурної, морально-правової і професійно-педагогічної діяльності.
 
ІІ. Пробні уроки та заняття. Практика з додаткової кваліфікації
6 семестр – 22 тижні
7 семестр – 15 тижнів
Мета і  завдання:
- вдосконалення вмінь і навичок спостереження за навчально-виховним процесом і аналізу його результатів;
- озброєння студентів методами і прийомами проведення уроків і навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів у відповідності з їхніми віковими та індивідуальними особливостями;
- навчання творчому використанню на практиці знань, одержаних під час вивчення дидактики та окремих методик.
 
Метою педагогічної практики з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови початкової школи» єрозвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземній мові в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції, і сприяє реалізації таких завдань:
1.  Формування у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності.
2.  Розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови.
3.  Формування вміння проводити науково-дослідницьку роботу.
 
 
Метою педагогічної практики з додаткової кваліфікації «Вчитель інформатики початкової школи» є формування професійних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу з основ інформатики в початковій школі.
В процесі практики студенти формують вміння та навички творчо працювати в ролі вчителя початкових класів, керівника гуртка, проводити психолого-педагогічні спостереження, пробні і залікові заняття в комп'ютерних гуртках, вести позанавчальну виховну роботу з урахуванням вікових особливостей та рівня підготовки учнів у початкових класах.
 
Метою педагогічної практики з додаткової кваліфікації «Керівник дитячого хорового колективу» є підготовка студентів до творчого виконання функцій вчителя музики молодших класів та керівника дитячого музичного колективу – вокально-хорового та ансамбле-інструментального. Це здійснюється шляхом залучення практикантів до творчого виконання основних видів діяльності вчителя музики молодших класів: проведення уроків музики, позакласних та гурткових музичних занять.
 
Мета педагогічної практики з додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об'єднаннями» – сприяти підготовці фахівця, спроможного реалізувати освітні та виховні завдання в процесі здійснення педагогічної і організаційно-керівної діяльності в освіті на посаді педагога-організатора в загальноосвітніх школах, школах нового типу, гуртках, дитячих та юнацьких об'єднаннях, організаціях.
В процесі практики студенти закріплюють знання з предметів психолого-педагогічного циклу, удосконалюють професійні уміння і навички, необхідні педагогу-організатору в сучасних умовах.
 
ІІІ. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі
7 семестр – 1 тиждень
Педагогічна практика дає можливість познайомитися з особливостями роботи вчителя початкових класів в перший тиждень навчання дитини в школі, з періодом адаптації учнів до нових умов в перші дні перебування в школі.
 
ІV. Переддипломна педагогічна практика
8 семестр – 5 тижнів
Мета: оволодіння студентами сучасними методами і формами навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах; формування на базі отриманих знань, професійних умінь і навичок; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Організація педагогічної  практики
зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

 
Навчальним планом з даної спеціальності передбачені таківиди практики:
 
І.     Ознайомлення з різними типами дошкільних навчальних закладів.  Помічник вихователя.
4 семестр - 19 тижнів.
Мета i завдання:
- сприяння формуваннюу студентів інтересу домайбутньої професії, ознайомлення   з   особливостями   організації   роботи   дошкільних установ з обов'язками вихователя;
- формування   первинних  умінь   i   навичок   в   роботі   з   дітьми (взаємовідносини здітьми різних вікових груп, особливості мови, поведінки, стилю спілкування), характер взаємовідносин з батьками;
- закріплення   знань   з   педагогіки   та   психології,   формування психолого-педагогічнихнавичок, спостереженнята аналізвиховної роботи з дітьми.
 
ІІ.    Спостереження та аналіз показових навчальних занять та інших форм навчально-виховної роботи в ДНЗ:
5 семестр - 17 тижнів.
6 семестр - 17 тижнів.
7 семестр - 16 тижнів.
Метою педагогічної практики є підготовка студентів до виконання функцій вихователя дітей раннього та дошкільного віку, розвиток у них здатності до творчого застосування знань і вмінь в практичній педагогічній діяльності.
 
ІІІ. Проведення студентами різних форм виховної роботи з дітьми, навчальних занять в дошкільному навчальному закладі:
5 семестр - 17 тижнів.
6 семестр - 17 тижнів.
7 семестр - 16 тижнів.
Мета і завдання практики:
- закріплення знань про особливості організації життя і виховання дітей раннього віку;
- характер взаємовідносин вихователя з дітьми;
- вироблення навичок проведення режимних процесів, ігор-занять з різних розділів програми;
- організація самостійної діяльності дітей, практичне ознайомлення з діагностикою розвитку дітей за основними показниками.
 
ІV.  Літня практика
6 семестр – 4 тижні
Мета:  вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати в практичній роботі з дітьми різного віку знань, одержаних у процесі вивчення спеціальних предметів, а також засвоєння різноманітних форм і методів роботи з дітьми під час літнього оздоровчогоперіоду.
 
V.  Спостереження та проведення занять з обраної додаткової кваліфікації
7 семестр - 16 тижнів.
Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Керівник образотворчої діяльності в дошкільних закладах» в педагогічному коледжі передбачає практичну мету і сприяє реалізації освітніх і виховних завдань, які вирішуються в процесі підготовки майбутніх керівників образотворчої діяльності в дошкільному закладі.
Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Організатор фізичного виховання в дошкільному закладі» виступає показником засвоєння студентами теоретичних знань з методики фізичного виховання та предметів спеціалізації, а також показником оволодіння практичними уміннями і навичками роботи з фізичного виховання з дітьми в дитячому садку.
 
VІ. Переддипломна педагогічна практика
8 семестр – 5 тижнів.
Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в ДНЗ, формування в них професійних умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Організація педагогічної  практики
зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

 
Навчальним планом з даної спеціальності передбачені такі види практики:
 
І. «Практика з виховної роботи»
4 семестр – 19 тижнів
5 семестр – 16 тижнів
Мета та завдання:
- оволодіння практичними вміннями проводити позанавчальну виховну роботу з дітьми в класі, в об'єднаннях за інтересами:
- накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної виховної діяльності і функціональних обов'язків вчителів, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної виховної роботи в різних типах шкіл;
- озброєння навичками загальнокультурної, морально-правової і професійно-педагогічної діяльності.
 
ІІ. «Пробні уроки і заняття з фізичного виховання. Практика з додаткової кваліфікації»
6 семестр – 21 тиждень
7 семестр – 16 тижнів
Мета практики:
Формування професійних якостей та психічних властивостей особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання відповідно до вимог сучасної системи освіти та розвиток професійної зацікавленості до обраної професії.
Основні завдання практики
1. Ознайомлення з системою, реальними умовами та станом фізичного виховання в сучасній загальноосвітній школі, з передовим педагогічним досвідом.
2. Закріплення, поглиблення, збагачення та перевірка знань, здобутих з предметів психолого-педагогічного та біологічного циклів.
3. Озброєння методами і прийомами проведення різноманітних типів уроків фізичної культури та позакласних занять у середній загальноосвітній школі.
Завдання педагогічної практики з додаткової кваліфікації  «Керівник гуртка образотворчого мистецтва»:
- вироблення професійних вмінь та навичок студентів по застосуванню набутих практичних знань при проведенні різних видів роботи в навчанні дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку в гуртках образотворчого мистецтва;
- оволодіння методами і прийомами навчання учнів 1-4, 5-7 класів образотворчого мистецтва;
- розвиток професійних здібностей майбутніх вчителів, інтересу і любові до педагогічної роботи, до дітей.
Завдання педагогічної практики з додаткової кваліфікації «Організатор дитячої технічної творчості»:
- ознайомлення студентів з видами праці, загальними основами сучасного виробництва;
- теоретичне і практичне ознайомлення студентів з найбільш розповсюдженими матеріалами; їх фізичними, механічними та технологічними властивостями;
- навчання студентів вміння володіти найпростішими інструментами та приладдям для обробки різних матеріалів;
-  ознайомлення з прийомами конструювання різноманітних виробів;
-  формування вмінь планувати свою роботу, складання ескізів, креслення технологічних карток, організовувати робочі місця, здійснювати самоконтроль у праці;
- оволодіти основами культури праці, вміння організовувати колективну та індивідуальну працю школярів.
- розвиток професійних здібностей майбутніх вчителів, інтересу і любові до педагогічної роботи, до дітей.
 
ІІІ. «Переддипломна педагогічна практика»
8 семестр – 5 тижнів
Мета практики:
- підготовка студентів до самостійного та творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій вчителя фізичної культури та педагога-вихователя в реальному навчально-виховному процесі;
- формування професійних якостей та психічних властивостей особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання у відповідності з сучасними вимогами до робітників педагогічної праці;
- розвиток зацікавленості у студентів до обраної професії, формування професійних умінь і навичок.