Особистісні якості курсового керівника як фактор впливу на формування особистості студента

   Методичне об’єднання курсових керівників навчальних груп та вихователів гуртожитку планує роботу зі студентами на діагностико-аналітичній основі, впроваджуючи у виховний процес особистісно орієнтовані, проектні, інформаційні, інтерактивні, сугестивні, дослідницькі, здоров’язберігаючі технології, колективну творчу діяльність, формування життєвих компетенцій тощо. У процесі підготовки майбутнього педагога важливо не лише озброїти його фаховими знаннями, уміннями та навичками професійної діяльності, а й сформувати у студента відповідний світогляд, моральні, правові, трудові, естетичні та інші якості особистості. Головне в діяльності курсового керівника – сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення активного соціального захисту студента, створення необхідних умов для активізації зусиль студентів з метою вирішення навчальних і життєвих проблем.

   На засіданнях розглядаються питання щодо підвищення якості виховної роботи в коледжі. Так, Красовська І.В. під час своєї доповіді наголосила на тому, що за європейськими освітніми стандартами, курсовий керівник сьогодні виконує функції координатора навчально-виховних дій студента, здійснює духовно-культурний супровід становлення його як особистості, а, отже, є ключовою фігурою суб’єкт-суб’єктних стосунків зі студентом в освітньому процесі.

Детальніше...