mega888

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

   


   Важливою складовою фахової підготовки студентів коледжу є практична підготовка. Сьогодні вона ґрунтується на посиленні ролі роботодавців у професійному становленні майбутніх педагогів, оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів з практичним досвідом роботи в освітніх установах різних типів і форм власності. Саме тому Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С.В. Руднєва активно співпрацює із закладами загальної середньої та дошкільної освіти, громадськими організаціями Сумської області. Предметом Договорів про співпрацю з базами практики є спільна діяльність у таких напрямках:

  • організація практичної підготовки;
  • проведення профорієнтаційних, просвітницьких, виховних, спортивних, мистецьких заходів;
  • обмін досвідом щодо здійснення інформаційного, науково-методичного супроводу освітнього процесу;
  • залучення працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, приватних шкіл, закладів оздоровлення і відпочинку, спортивних установ в якості роботодавців, експертів (стейкхолдерів) до процесу періодичного перегляду освітньо-професійних програм, оцінювання й відбору освітніх компонентів та запровадження нових курсів для підготовки якісних фахівців освітньої галузі;
  • сприяння працевлаштуванню випускників коледжу, задоволенню потреб базових освітніх, спортивних, оздоровчих закладів у формуванні персоналу.

   Договори про проведення практики, укладені з керівниками базових установ, дозволяють оптимально використовувати у підготовці майбутніх фахівців навчально-методичні, інформаційні, кадрові ресурси закладів загальної середньої та дошкільної освіти, приватних шкіл, закладів оздоровлення і відпочинку, спортивних установ.
   Система практичної підготовки вчителя (вихователя, соціального працівника) у Путивльському педагогічному фаховому коледжі має багаторічний досвід роботи та поєднує у собі такі складові:
   Мета: підготовка вмотивованого вчителя (вихователя) за обраною спеціальністю, компетентного якісно реалізовувати завдання освіти.
   Завдання:
   - формувати в майбутнього вчителя (вихователя, соціального працівника) компетентності провадити освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи;
   - поглибити та закріпити теоретичні знання й на їх основі формувати педагогічні вміння та навички, професійно значимі якості особистості педагога сучасного формату;
 - забезпечити підготовку вмотивованого, академічно доброчесного фахівця, здатного працювати в команді, створювати ефективне освітнє середовище для всебічного розвитку кожної дитини, формування в неї компетентностей ХХІ століття;
  - сприяти творчому професійному розвитку студента-практиканта, формуванню його активної життєвої та професійної позиції, конкурентоздатності.
   Принципи професійної підготовки:
   - відповідність підготовки соціальним потребам суспільства, рівню розвитку науки та культури, політиці держави в галузі освіти;
   - відповідність якостей майбутнього фахівця специфіці навчання;
   - професійна зацікавленість учасників процесу;
   - актуальність і прогностичність підготовки.
   Стратегія роботи педагогічного коледжу:
  - коригування комплексної роботи щодо якісної професійної підготовки вчителя (вихователя, соціального працівника), здатного до змін, інновацій, конкурентоспроможності;
 - формування сучасного педагогічного світогляду студента-практиканта на основі цілісної системи наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань;
 - забезпечення загальнокультурного, теоретичного, методичного та психологічного блоків підготовки майбутнього фахівця, компетентного здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, педагогіці партнерства;
   - створення умов для ефективної адаптації майбутнього педагога у професійному просторі;
  - удосконалення технологій упровадження позитивного досвіду роботи педагогів-практиків у діяльність сучасних закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти;
  - формування досвіду організації освітнього середовища згідно із концептуальними положеннями НУШ, якостей, умінь, способів мислення та здібностей практиканта, які б забезпечували успішне провадження професійної діяльності;
  - створення належних умов для професійної самоосвіти, самовизначеності та самореалізації особистості студента, задоволення його освітніх і культурних потреб, інтелектуального, соціального, духовного розвитку;
   - формування навичок командної, навчально-дослідницької, пошукової та методичної роботи, виховання на цінностях;
   - сприяння виявленню та підтримці обдарованого студента у майбутньому творчого педагога;
   - удосконалення підготовки майбутнього фахівця у відповідності з вимогами сучасності, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, стандартами освіти.

  

   У коледжі налагоджена чітка система організації всіх видів практики, яка сприяє планомірній адаптації здобувачів фахової передвищої освіти до професійної діяльності.
   Студенти, які здобувають освіту за спеціальністю Фізична культура і спорт, проходять практику у закладах загальної середньої освіти та спортивних школах: ознайомлюються із специфікою навчально-тренувального процесу дітей різного віку і статі, вчаться дозувати фізичне навантаження на різних етапах підготовки спортсменів, раціонально використовувати обладнання.
   Педагогічна практика спрямована на апробацію професійних компетентностей студентів: моделювання навчальних занять в умовах закладів загальної середньої та дошкільної освіти, застосування сучасного методичного інструментарію у роботі з дітьми дошкільного віку та учнями, організація освітнього процесу на інтегровано-предметній основі, аналіз результативності використання форм освітньої діяльності.
   Під час літньої практики студенти виконують функції вихователів, педагогів-організаторів, вожатих, керівників гуртків і секцій, музичних керівників, рятувальників, інструкторів з фізкультури та спорту у закладах оздоровлення і відпочинку різного типу.

   Майбутні вчителі початкової ланки у процесі проходження практики «Перші дні дитини у  закладі загальної середньої освіти» ознайомлюються із особливостями адаптації учнів шестирічного віку до шкільного життя. Студенти спостерігають за специфікою проведення ранкових зустрічей, уроків з першокласниками, облаштування осередків освітнього простору Нової української школи.
Переддипломна практика – завершальний етап професійної підготовки студентів коледжу. Вона передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових компетентностей у студентів випускних курсів, дозволяє окреслити перспективи їх працевлаштування.
   У коледжі постійно проводяться методичні заходи, спрямовані на адаптацію змісту практичної підготовки студентів до роботи в умовах Нової української школи, інструктивні наради та конференції за підсумками переддипломної практики, на які запрошуються педагогічні працівники базових закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
   Практична підготовка студентів коледжу здійснюється з урахуванням сучасних освітніх реформ, сприяє конкурентоспроможності, затребуваності молодих спеціалістів на ринку освітніх послуг.

 

 

Практична підготовка студентів

Детальніше...